Projekti

KOC - Krožno gospodarstvo

Kot partnerji v projektu  GZDBK (Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine) ter ŠGZ (Štajerska gospodarska zbornica) z akronimom KOC Krožno gospodarstvo smo eden izmed 29 sodelujočih, kjer se vključujemo v sheme izobraževanj, ki so organizirani iz strani vodilnih partnerjev ali jih organiziramo sami.

Glavni namen projekta je izboljšati ključne kompetence zaposlenih v podjetjih partnerstva ter tako doprinesti k njihovi produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti. Preko neformalnih oblik usposabljanj krepili notranjo strukturo podjetji, s tem pa tudi izboljšali njihov nastop na trgu ter posledično konkurenčnost slovenskega gospodarstva na ključnem področju S4 – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo.

Glavni cilji:

 • vlaganje v ključne kompetence zaposlenih, ki so neposredno vpeti v poslovne procese relevantne za prehod iz linearnega v krožno gospodarstvo,

 • posredovanje znanj in veščin na kompetencah prihodnosti za povečanje prilagodljivosti in učinkovitosti zaposlenih,

 • krepiti ozaveščenosti zaposlenih in delodajalcev v partnerstvu o pomembnosti vseživljenjskega učenja na področju krožnega gospodarstva z dolgoročnim okoljskim, ekonomskim in družbenim vplivom,

 • povezovati člane partnerstva in spodbujati prenos dobrih praks na področju razvoja kadrov,

 • dolgoročno prispevati k dvigu konkurenčnosti in inovativnosti slovenskega gospodarstva,

 • prispevati k zapolnjevanju vrzeli v kompetencah v realnih delovnih okoljih in k razvoju le-teh.

Programi, ki pripomorejo k dvigu kompetenc podjetja so sofinancirani do 60 % s strani Evropske unije ter Republike Slovenije.Image titleImage titleImage title

DigiChem

DigiChem

V sklopu javnega razpisa Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D ReactEU), razpisanega s strani Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, smo v podjetju Chemcolor Sevnica d.o.o. uspešno pridobili sredstva za sofinanciranje operacije »Digitalna preobrazba podjetja Chemcolor Sevnica d.o.o.«.

NAMEN:

je spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij ter odpravljanje posledic pandemije covid-19 na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranitev delovnih mest v podprtih podjetjih.

CILJI:

Izvedba digitalne transformacije v podprtih podjetjih, in sicer z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom,

izboljšanje kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih,

spodbujanje energetsko in snovno učinkovitih procesov in

povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih.

Skupna vrednost projekta: 166.638,70 EUR

Višina sofinanciranja: 99.983,22 EUR

Povezava:http://www.eu-skladi.si/

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«

Image title

Image title

Image title

Image title


TurCoat

Vakuumski panel z dodatnim visoko temperaturno izolativnim, “easy to clean” premazom visoke trdnosti so zahtevane lastnosti za izdelke, ki se vse pogosteje uporabljajo na področju transporta farmacevtskih izdelkov ter prehrambene industrije, kjer se zahteva kontrolirana temperatura -  tako imenovani TCP - “Thermal Control Packaging”.

ZAKAJ je TurCoat DRUGAČEN od DRUGIH?

Vakuumska izolacija se uporablja za najzahtevnejše izdelke na tržišču, ki za svoje delovanje ne potrebujejo energije temveč uporabljajo latentno energijo materiala (PCM). Uporaba TCP izdelkov je zelo razširjena, tako od bele tehnike, transporta farmacevtskih izdelkov, organov in za ostale medicinske potrebe, za prenosne hladilne torbe, v prehrambeni industriji, gradbeništvu ipd.

Z novim kompozitom želimo izboljšati obstoječe prednosti TCP pred konkurenčnimi izdelki in jih nadgraditi z dodatnimi funkcionalnimi lastnostmi, kot so:

 • izboljšana toplotna izolativnost TCP panelov v primerjavi z obstoječimi izdelki,

 • uveden inovativen tehnološki postopek priprave izolativnega polnila,

 • odpornost na mehanske poškodbe, kar je ena od šibkih točk slabosti TCP izdelkov, kar bistveno podaljša življenjsko dobi TCP izdelka,

 • “easy to clean” površina, zaradi česar lahko TurCoat izdelke večkrat uporabimo za podobne namene,

 • možnost zaščite TCP izdelkov s TurCoat-om tudi maloštevilnih serij ter izdelkov po naročilu brez izdelave dragih orodij za preoblikovanje zaščitne plastike,

 • izboljšana tesnost izdelanega TCP termo zaboja,

 • možnost prilagoditve debelin nanosov, trdote ter elastičnosti premaza in toplotnih lastnosti.

V projektu sodelujeta partnerski podjetji:      Turna, d. o. o.

                                                                       Chemcolor Sevnica, d. o. o.

VREDNOST PROJEKTA: 994.939 EUR         DELEŽ SOFINANCIRANJA: 299.067 EUR

OBDOBJE TRAJANJA POJEKTA: julij 2020 – julij 2022

O razpisih več na povezavi: www.eu-skladi.si

Operacija se izvaja v okviru Javnega razpisa za Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2.


»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«.

plakatEUREKA - ISOFree

IsoFree ekološka in učinkovita protikorozijska zaščita za površine podvržene ekstremnim zunanjim pogojem

"ZAKAJ RAZVIJAMO?"

Obstoječi protikorozijski premazi, ki se trenutno uporabljajo v industrijskem okolju, kjer potekajo procesi v ekstremnih klimatskih pogojih (npr. naftna industrija, ladijski transport, hladilni stolpi termoelektrarn ipd.), večinoma nimajo dolgotrajne obstojnosti ali pa so okolju in človeku nevarni.

IsoLess premaz nudi trajno protikorozijsko zaščito zaradi visoke stopnje elastičnosti in izvrstne mehanske odpornosti. Inovativna formulacija IsoLess premaza ne vključuje nevarnih prostih izocianatov, s čimer je odpravljen negativen vpliv obstoječih premazov na okolje in ljudi. IsoLess premaz bo enostaven za uporabo, kar pomeni časovno in stroškovno ugodnejšo rešitev.

"KAKO RAZVIJAMO?"

Inovativen pristop pri razvoju in formulaciji novega IsoLess premaza temelji na naših dolgoletnih izkušnjah pri razvoju in implementaciji protikorozijskih premazov. Razvoj bo temeljil na izbiri ustreznih surovin, ki bodo okolju in ljudem prijazne. Poleg klasičnega laboratorijskega testiranja bomo učinkovitost in kakovost IsoLess premaza preverjali tudi na realnih testnih poljih, s čimer bomo ciljnim končnim uporabnikom dokazali odlično razmerje med ceno in učinkovitostjo naše rešitve.

Image titlewww.eu-skladi.si

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«.